فلومتر یا فلو ترانسمیتر

فلومتر ابزار اندازه گیری است که مقدار مواد عبوری از یک سطح را در زمان انشان میدهد.در بسیاری از صنایع مانند صنایع نفت و پتروشیمی و … اطلاع از مقدار دقیق فلوی عبوری سیالی مانند گاز و یا نفت حیاتی است .میزان کل فلو که برابر با جرم ماده مصرفی است در سیستم های صنعتی کاربرد دارد.

فلو ترانسمیتر ها دارای سنسور می باشند و انتقال الکتریکی جریان مایع، گاز یا مخلوط هر دو را نمایش و انتقال می دهند.