چک ولو

شیر یکطرفه ولو به شیرهایی اتلاق می شود که سیال فقط از یک طرف به آن وارد شده و زمانی که در یک مسیر قرار دارد جریان سیال از طریق مخالف آن امکان پذیر نخواهد بود.

مفهوم مهم در چک ولو فشار کراکینگ، فشاری که در آن اولین نشانه برگشت جریان مشاهده می شود و برابر با حداقل فشار بالا دست می باشد.