ترموستاتیک ولو

شیرترموستاتیک ( ولو ) یا شیرهای دما ولو جهت کنترل خودکار حرارت در سیستمهای حرارتی قابل استفاده می باشد. ولو در حالت نرمال باز بوده و

با افزایش میزان دما به تدریج بسته می شود. دستگاه با دو نوع سنسور حرارتی تیپ 2231 و 2241 قابل استفا ده می باشد. کنترل کننده خودکار حرارت سری 1 از دو قسمت اصلی ولو و ترموستات تشکیل شده است

در این شیر از یک اکچوئیتور ترموستاتیک استفاده شده و با گرم شدن و بیشتر شدن دمای فرایند در محل سنسور این اکچوئیتور و افزار فشار مایع درون آن به قسمت متحرک شیر برای بسته شدن مسیر فرمان داده می شود .

 این دستگاه براساس اصل انبساط مایعات کار می کند و سنسور حرارتی ، لوله موئین و المان عمل کننده از یک مایع قابل انبساط پر می شوند . تغییر حجم مایع داخل سنسور که تابع تغییرات دمای سیستم حرارتی می باشد،قطعه فلزی آکاردئونی داخل المان عمل کننده را به حرکت درآورده و این حرکت از طریق پین المان عمل کننده به میل و پلاگ ولو منتقل شده است .

 با تغییر دادن مقدار فضای خالی بین سیت و پلاگ، مقدار دبی سیال را جهت بازگشت دمای سیستم به مقدار تنظیم شده روی ترموستات کنترل می کند.دماهای قابل تنظیم روی ترموستات بر روی پلاک مدرج روی آن نشان داده شده اند که با چرخانیدن شیر تنظیم قابل دستیابی می باشند. جهت کنترل خودکار حرارت در سیستمهای حرارتی قابل استفاده می باشد. ولو در حالت نرمال باز بوده و با افزایش میزان دما به تدریجبسته می شود. دستگاه با دو نوع سنسور حرارتی تیپ 2231 و 2241 قابل استفا ده می باشد. کنترل کننده خودکار حرارت تیپ1از دوقسمت اصلی ولو و ترموستات تشکیل شده است

در این شیر از یک اکچوئیتور ترموستاتیک استفاده شده و با گرم شدن و بیشتر شدن دمای فرایند در محل سنسور این اکچوئیتور و افزار فشار مایع درون آن به قسمت متحرک شیر برای بسته شدن مسیر فرمان داده می شود .

 این دستگاه براساس اصل انبساط مایعات کار می کند و سنسور حرارتی ، لوله موئین و المان عمل کننده از یک مایع قابل انبساط پر می شوند . تغییر حجم مایع داخل سنسور که تابع تغییرات دمای سیستم حرارتی می باشد،قطعه فلزی آکاردئونی داخل المان عمل کننده را به حرکت درآورده و این حرکت از طریق پین المان عمل کننده به میل و پلاگ ولو منتقل شده است .

 با تغییر دادن مقدار فضای خالی بین سیت و پلاگ، مقدار دبی سیال را جهت بازگشت دمای سیستم به مقدار تنظیم شده روی ترموستات کنترل می کند.دماهای قابل تنظیم روی ترموستات بر روی پلاک مدرج روی آن نشان داده شده اند که با چرخانیدن شیر تنظیم قابل دستیابی می باشند.

1- دارای مکانیزم ایمنی در مقابل افزایش بیش از حد دما می باشد.

2- خودکار بوده و به هیچ نیروی کمکی دیگری جهت کنترل حرارت نیاز ندارد.

3- به نگهداری و تعمیرات زیادی نیاز ندارد.

4- دارای آب بندی کامل بوده و برای انواع سیستم های انتقال حرارت بسیار مناسب می باشد.

5- بدنه آن از جنس چدن ، کربن استیل و یا استینلس استیل می باشند.

نحوه عملکرد : این دستگاه براساس اصل انبساط مایعات کار می کند. سنسور حرارتی ، لوله موئین و المان عمل کننده از یک مایع قابل انبساط پر می شوند. تغییر حجم مایع داخل سنسور که تابع تغییرات دمای سیستم حرارتی می باشد قطعه فلزی آکاردئونی داخل المان عمل کننده را به حرکت درآورده و این حرکت از طریق پین المان عمل کننده به میل و پلاگ ولو منتقل شده و با تغییر دادن مقدار فضای خالی بین سیت و پلاگ ، مقدار دبی سیال را جهت بازگشت دمای سیستم به مقدار تنظیم شده روی ترموستات کنترل می کند. دماهای قابل تنظیم روی ترموستات بر روی پلاک مدرج روی آن نشان داده شده اند که با چرخانیدن ولوم تنظیم قابل دستیابی می باشند.